מדיניות פרטיות

מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: https://www.idan-matanot.co.il.

 

מדיניות משלוחים שלנו: מדיניות משלוחים

תקנון מדיניות ביטול עסקה: תקנון מדיניות ביטול עסקה

תנאי השימוש באתר

 1. "החברה" – "עדן מתנות" ח.פ
 2. "האתר"- אתר האינטרנט שתקנון זה מופיע בו בכתובת https://www.idan-matanot.co.il.
 3. "הלקוח"/"המשתמש"*  – כל העושה שימוש באתר ו/או רוכש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים.
 4. "הפריטים" – מכלול המוצרים המופיעים באתר שמוצעים למכירה
 5.  זמן אספקת הסחורה: לפי המדיניות משלוחים שלנו: מדיניות משלוחים
 6. "ימי עסקים" ימים א'-ה', לא כוללים את יום שישי ושבת, ערבי חג, חג וחול המועד.
 7. החברה לא מעבירה את העיסקה לצד ג'.
 • המשתמש כשיר משפטית להשתמש באתר ולעשות בו הזמנות.
 • המשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף
 • המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני אותה הוא מוסר במהלך ההזמנה ובעל כתובת למשלוח בישראל.
  במידה והמשתמש זקוק לאישור אפוטרופוס לשימוש באתר, הרי שבעצם שימושו באתר הוא מצהיר בפני החברה כי הוא קיבל אישור מהמוסמך.

 

תנאים כלליים:

 

 1. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור ולכל תנאי הרכישה ו/או תנאי התקנון המופיעים בתקנון זה ובכל מקום אחר באתר זה.
 2. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר בזאת, כי המשך שימוש וגלישה באתר מהווה חזקה לפיה המשתמש בה קיבל עליו את מלוא תנאי התקנון שימוש זה וכן כל תנאי השימוש באתר והמשתמש בו מנוע להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כל טענה ו/או נזק שעשויי ו/או שיגרם לו בפועל בגין השימוש באתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לכך.
 3. האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת מתנות לציבור גולשים באינטרנט והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 4. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך' החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את פעילות האתר ואת ביצוע הרכישות, והכל מבלי שלמשתמש תהא זכות התנגדות ו/או סירוב ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך.
  כמו כן לבטל את השתתפותו של משתמש אשר פעילותו עלולה לגרום נזק לאתר או שהינו עובר על תקנון תנאי השימוש.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר אם לא של כל משתמש בו אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה המשתמש לא עומד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, באם נעשו, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
 6. תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי או לעדכון ע"י החברה ללא כל מתן התראה או הודעה מוקדמת.
 7. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא, וכל האמור בתקנון זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 8. לכל שאלה, בירור או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון : 072-3929937  טלפון נוסף: 0504436646  או בכתובת המייל  ובאלו בלבד. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
 9. כל המזמין באתר מצהיר כי עם ביצוע הרכישה הוא מאשר האמור בתקנון זה ולא יהיה לו או לכל מי מטעמה דרישה או תביעה כנגד האתר או החברה.
 10. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין עם זאת החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

 

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה, התמונות, הקישורים וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, דגמים, פטנטים ושיטות וסודות מסחריים הינם רכושה של גליתה בלבד (להלן – "סימני המסחר" ו/או "הזכויות").זכויות אלו כוללות את עיצוב האתר, תכני האתר ובסיס הנתונים הקיים בו. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ ולמכור את הזכויות המוגנות בכל דרך או אמצעי. סימני המסחר שם החברה, הלוגו, דומיין אתר וכל מידע או מיצג המופיע בתאר כולם גם הם קניינה של החברה בלבד. אין להשתמש בנתונים אלו ללא אישור מראש ובכתב מחברת גליתה.

יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר ככלל הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. וכן תמונות אלו שייכות לחברה בלבד ולרבות כל זכויות הקניין הנוגעות להם וחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בהם ולרבות אף לא שימוש חלקי ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.

כל סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הינם סימני מסחר בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של החברה בלבד.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

שימוש באתר:

 • האתר מציע רכישת מתנות:
 • גלישה ועיון בתכני האתר
 • בחירת מוצרים לרשימת "מועדפים"

מובהר כי החברה תהייה רשאית לשנות את רשימת התכנים והשירותים הניתנים באתר. מובהר כי החברה  רשאית לפסול או שלא לעלות לאתר או לדף גליתה בפייסבוק כל תגובה או משוב או תמונה או תוכן אשר לפי שיקול דעתה עשוי לפגוע בשמה של החברה או בציבור.

 

רכישת מוצרים באתר:

תהליך ההזמנה הינו פשוט וקל.
רכישת המוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוח רשומה למועדון הלקוחות של החברה או על ידי לקוח אורח.
לקוח רשום למועדון לקוחות צריך לבצע כניסה עם פרטיה.

שלבי ההזמנה:

1. בחר את הפריט הרצוי עלייך לכל פריט יוצג "דף פריט" בו יופיעו כל פרטי הפריט והמחיר. החברה רשאית לעדכן את פרטי הפריט.
יש להבהיר כי התמונות הינן להמחשה בלבד וייתכן שינוי קל בצבע הפריט הנובע מהצגת הפריט על גבי מסך המחשב.
החברה תעשה ככל יכולתה להציג תמונה המתארת בצורה הטובה ביותר את הפריט.
2. לאחר בחירת הפריט הוא יעודכן בסל הקניות של הלקוח.
3. ניתן לעבור לעמוד התשלום או להמשיך לבצע רכישות נוספות באתר.
4. במעבר לעמוד התשלום יש להזין את כל הפרטים, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ואמצעי תשלום.
ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי
על מנת להבטיח את סיום ההזמנה יש למסור את הפרטים הנכונים. מסירת פרטים כוזבים במתכוון הינה עבירה פלילית.
בזמן אישור ההזמנה מאשרת הלקוח כי הוא מסכים:
לכך שהחברה תשתמש בפרטים לצורך משלוח חומר פרסומי ושיווקי באמצעות מספר הטלפון שהוא מסר ו/או כתב הדואר האלקטרוני שנמסר על ידו.

5.לאחר אישור ההזמנה והתשלום על ידי הלקוח יתקבל אישור הזמנה וחשבונית מס קבלה לתיבת הדואר האלקטרוני אותו הזין הלקוח.
במקרה והתשלום לא אושר תקבל הלקוח הודעה מתאימה והוא תתבקש לשלם באמצעי תשלום אחר.
6. ישנה אפשרות להעביר מוצרים לרשימת "מועדפים" אישית לכל לקוח רשום לאתר.
בחירת מוצר לרשימת "מועדפים" מתבצעת ע"י סימון "לב" על גבי המוצר.

התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי ובכפוף לאישור מפורש מאת חברת האשראי. בכל מקרה החברה רשאית להתנות את ביצוע הרכישה בקבלת חתימת הרוכש על כל מסמך שיידרש ולרבות חתימת בעל כרטיס האשראי. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות לחברה אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור. בשימוש בכרטיס אשראי הנך מצהיר ומאשר בזאת כי הנך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה ו/או כי הנך מורשה לביצוע פעולה כאמור בכרטיס. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הנך מצהיר כי אתה מורשה לחייבה ולבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות הדברים האמורים לעיל ולהלן, החברה תהא רשאית שלא לאשר עסקה וזאת אף בשל התקיים אחד ו/או יותר מן המקרים המפורטים להלן;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, ע"פ שיקול דעתה המלא והבלעדי בלבד מבלי שלמשתמש תהא זכות לחלוק ו/או לערער על כך, למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

א. אם פרט/ים שגויים ו/או לא נכון/נים.
ב. אם ביצעתה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או ברשת של החברה ו/או בחברה עצמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.
ג. אם עשיתה שימוש בשרותיי האתר ו/או החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אין החברה מתחייבת על זמינות פריטים ברשימת המועדפים של הלקוח;
באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל.
אנו עושים כמיטב יכולתנו שהפריט יגיע אל הלקוחה בהקדם האפשרי. מדניות המשלוחים שלנו
מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה.
על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך.

אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של החברה לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר וכמפורט להלן. החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח וזאת מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
החברה מקפידה כי שירות השליחים שלה יהיה מקצועי ויקפיד על זמני הגעה בהתאם לבקשת המזמין כפי שהוזנה באתר.
עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו') ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו'), עיכובים הנובעים משביתות ו/או השבתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

תקנון מדיניות ביטול עסקה:

כתובת האתר שלנו היא: https://www.idan-matanot.co.il.

מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה כמפורט לעיל ולהלן בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.
המזמין זכאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר

הודעה על ביטול תימסר לחברה בפקס, דוא"ל או דואר.
החלפה של המוצרים שהתקבלו תיעשה אך ורק במידה והחבילה לא נפתחה ובתיאום עם מוקד ההזמנות.
יש ליצור קשר לתיאום החלפה ולהשיב את המוצר כשהוא סגור.
לא יוחלף חלק מהמארז, אלא רק המארז בשלמותו.

מדיניות משלוחים שלנו: מדיניות משלוחים

המשלוח מגיע בשליח עד הבית או דואר רשום, באריזת צלופן ושקית מתנה או ארוז בקרטון תלוי במוצר ובאופן המשלוח.

כשהמוצר פגום החברה תשיב את מלוא הסכום ללקוח החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

לא מעבירים את העיסקה לצד ג'.

מדיניות משלוחים שלנו: מדיניות משלוחים

תקנון מדיניות ביטול עסקה: תקנון מדיניות ביטול עסקה

מדיניות פרטיות: מדיניות פרטיות